×
دانلود
رایگان

فیلم تدریس فصل ۲ریاضی دوازدهم تجربی قسمت اول( دوره تناوب -ماکزیمم و مینیمم)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۲ریاضی دوازدهم تجربی قسمت بنجم( حل معادلات مثلثاتی کسینوسی)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۲ریاضی دوازدهم تجربی قسمت چهارم(حل معادلات مثلثاتی سینوسی)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۲ریاضی دوازدهم تجربی قسمت دوم( فرمول های ۲آلفا)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۲ریاضی دوازدهم تجربی قسمت سوم (فرمول های ۲آلفا)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۲ریاضی دوازدهم تجربی قسمت ششم( حل معادلات مثلثاتی تواندار)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۲ریاضی دوازدهم تجربی قسمت هفتم( حل معادلات مثلثاتی شامل کسینوس دو آلفا)

دانلود
رایگان

فیلم تدریس فصل ۳ریاضی دوازدهم تجربی قسمت اول(رفع ابهام توابع چندجمله ای)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۳ریاضی دوازدهم تجربی قسمت بنجم( حدبی نهایت توابع مثلثاتی)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۳ریاضی دوازدهم تجربی قسمت چهارم( حدبی نهایت توابع غیر مثلثاتی)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۳ریاضی دوازدهم تجربی قسمت دوم (رفع ابهام توابع رادیکالی با فرجه ۲)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۳ریاضی دوازدهم تجربی قسمت سوم (رفع ابهام توابع رادیکالی با فرجه ۳)

f
0