×
خرید
10,000 تومان

فیلم آموزشی درس اول(شمارش) فصل ۱ ریاضی و آمار دوازدهم انسانی جلسه ششم قسمت۲ (ترتیب و ترکیب)

دانلود
رایگان

فیلم تدریس فصل ۲ ریاضی و آمار دوازدهم انسانی (جلسه اول)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس درس ۱ فصل ۱ ریاضی دوازدهم انسانی جلسه چهارم (فاکتوریل و جایگشت)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس درس ۱ فصل ۱ ریاضی دوازدهم انسانی جلسه دوم( اصل جمع و اصل ضرب ۲)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس درس ۱فصل ۱ ریاضی دوازدهم انسانی جلسه پنجم (ترتیب و ترکیب۱)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس درس ۱فصل ۱ ریاضی دوازدهم انسانی جلسه سوم( اصل جمع و اصل ضرب ۳)

دانلود
رایگان

فیلم تدریس درس۱ فصل ۱ ریاضی دوازدهم انسانی جلسه اول( اصل جمع و اصل ضرب۱)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۱ ریاضی دوازدهم انسانی جلسه ششم قسمت۱ (ترتیب و ترکیب)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۲ ریاضی و آمار دوازدهم انسانی (جلسه پنجم(آخر))

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۲ ریاضی و آمار دوازدهم انسانی (جلسه چهارم)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۲ ریاضی و آمار دوازدهم انسانی (جلسه دوم)

خرید
10,000 تومان

فیلم تدریس فصل ۲ ریاضی و آمار دوازدهم انسانی (جلسه سوم)

f
0