×
خرید
30,000 تومان

(pdf) جزوه فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم انسانی( آمار و احتمال)

خرید
20,000 تومان

(pdf) جزوه فصل دوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی(مدلسازی و دنباله)

خرید
20,000 تومان

(pdf) جزوه فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی(الگوهای غیر خطی)

خرید
30,000 تومان

(PowerPoint) جزوه درس اول فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم انسانی( شمارش)

خرید
20,000 تومان

(PowerPoint) جزوه درس اول فصل دوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی(مدلسازی و دنباله)

خرید
30,000 تومان

(PowerPoint) جزوه درس اول فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی( دنباله هندسی)

خرید
30,000 تومان

(PowerPoint) جزوه درس دوم فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم انسانی(احتمال)

خرید
30,000 تومان

(PowerPoint) جزوه درس دوم فصل دوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی( دنباله حسابی)

خرید
25,000 تومان

(PowerPoint) جزوه درس دوم فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی( ریشه گیری و توان های گویا)

خرید
30,000 تومان

(PowerPoint) جزوه درس سوم فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم انسانی( چرخه ی آمار)

خرید
15,000 تومان

(PowerPoint) جزوه درس سوم فصل سوم ریاضی و آمار دوازدهم انسانی( تابع نمایی)

خرید
100,000 تومان

(word) جزوه فصل اول ریاضی و آمار دوازدهم انسانی( آمار و احتمال)

f
0