×
دانلود
رایگان

قسمت ۱ فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک(ریشه گیری )

خرید
10,000 تومان

قسمت ۱۱فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( اتحاد۲)

خرید
10,000 تومان

قسمت ۱۲فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( اتحاد۳)

خرید
10,000 تومان

قسمت ۱۳فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( اتحاد۴)

دانلود
رایگان

قسمت ۱۴فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( تجزیه ۱)

خرید
10,000 تومان

قسمت ۲ فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( حذف رادیکال با توان و فرجه برابر) )

خرید
10,000 تومان

قسمت ۳ فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( ریشه گیری به کمک رادیکال )

خرید
10,000 تومان

قسمت ۴ فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( مقدار تقریبی ریشه)

خرید
10,000 تومان

قسمت ۵ فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( مقایسه رادیکال ها)

خرید
10,000 تومان

قسمت ۶ فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( تبدیل عددتواندار با رادیکال و بالعکس)

خرید
10,000 تومان

قسمت ۷ فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( ضرب و تقسیم رادیکال ها)

خرید
10,000 تومان

قسمت ۸ فیلم آموزشی فصل ۳ریاضی ۱۰ تجربی و ریاضی فیزیک( قوانین توان برای اعداد گویا)

f
0